Regulamin księgarni internetowej Wydawnictwa „TYTUŁ”

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy (księgarnia internetowa) działający pod adresem internetowym www.tytul.com.pl, prowadzony jest przez Krystynę Chwin prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO „TYTUŁ“ KRYSTYNA CHWIN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9570225195, REGON 191701906.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

  

§ 2

Definicje 

1. Konsument - osoba zdefiniowana w art. 22 Kodeksu cywilnego; osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WYDAWNICTWO „TYTUŁ“ KRYSTYNA CHWIN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9570225195, REGON 191701906.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy (księgarnia internetowa) prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tytul.com.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie; są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15. Pliki elektroniczne - należące do oferty Sklepu cyfrowe wydania książek, tzw. e-booki i audiobooki, w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych urządzeniach elektronicznych.

16. Polityka prywatności - polityka prywatności i plików cookies obowiązująca w Sklepie, dostępna pod adresem http://www.tytul.com.pl/index.php?id_cms=13&controller=cms&id_lang=2.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Wydawnictwo „TYTUŁ” Krystyna Chwin zarejestrowane jest pod adresem: ul. Amundsena 5C lok 31, 80-288 Gdańsk, tel. (+48) 513 197 989.

2. Kontakt w sprawach obsługi zamówień, zwrotów i reklamacji (całodobowo): ksiegarnia@tytul.com.pl.

3. Kontakt w sprawach technicznych z administratorem Strony (całodobowo): tytuladmin@bushida.pl.

 

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

b) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

2. Do składania zamówień na Produkty w Sklepie, prócz narzędzi wymienionych w ust 1., niezbędne są:

a) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

b) włączona obsługa plików cookies.

3. Jeśli na stronie Produktu udostępniono taką możliwość, Klient, przed dokonaniem zakupu wydania elektronicznego książki, może sprawdzić poprawności funkcjonowania pliku na swoim urządzeniu poprzez bezpłatne pobranie ze strony wybranego Produktu fragmentu eBooka i załadowanie na to urządzenie pobranego pliku w sposób właściwy dla tego urządzenia. 

 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż plików elektronicznych - elektronicznych wydań książek (eBooków) - za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga założenia przez Klienta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, Konta w Sklepie i zalogowania się na to Konto. Sklep nie przyjmuje zamówień składanych inną drogą. 

4. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep.

5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa „TYTUŁ”.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki.

8. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz utworzenie hasła.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, należy wejść na stronę internetową www.tytul.com.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu(-ów) dostępnego Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. 

2. Proces składania zamówienia w Sklepie obejmuje 5 kroków i rozpoczyna się od kliknięcia przez Klienta widocznego w Koszyku przycisku "Realizuj zamówienie":

a) podsumowanie zakupów - Klient weryfikuje zawartość koszyka, ma też możliwość zastosowania posiadanego kuponu promocyjnego, 

b) zalogowanie się na konto - krok ten daje możliwość zalogowania się lub utworzenia nowego Konta Klientowi, który nie był zalogowany w trakcie procesu składania zamówienia; jeśli Klient jest zalogowany, krok ten jest pomijany,

c) ustalenie adresu do rozliczeń - Klient ma możliwość wyboru adresu z puli ustalonych uprzednio przez siebie adresów, adres domyślny jest wyświetlany; można adres uaktualnić lub dodać nowy. Klient ma w tym miejscu możliwość dodania komentarza do zamówienia,

d) ustalenie sposobu wysyłki i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu - Klient potwierdza zapoznanie się z warunkami świadczenia usług i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

e) dokonanie płatności - Klient, poprzez kliknięcie przycisku z preferowaną metodą płatności, dokonuje wyboru metody płatności, po czym otwarta zostaje strona operatora płatności i wyświetlane są instrukcje dalszego postępowania,

3. W rezultacie poprawnie przeprowadzonego procesu składania zamówienia:

a) otwiera się strona z komunikatem o pomyślnie dokonanej płatności i złożeniu zamówienia,

b) na adres e-mail Klienta Sklep wysyła potwierdzenie Zamówienia i dokonania płatności,

4. Sklep, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu 24 godzin przesyła Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail, wiadomość umożliwiającą pobranie zakupionego Produktu(-ów), zawierającą link(i) do pobrania zamówionego pliku elektronicznego oraz linkiem do zakładki "Historia zamówień" na stronie Konta Klienta, z której Klient może pobrać fakturę VAT.

5. Jeżeli proces składania zamówienia przebiegł niepomyślnie (np. przerwany został proces płatności), należy wrócić do Koszyka i ponownie złożyć zamówienie.

6. Złożenie skutecznego Zamówienia wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu.

8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta. Sprzedawca ma prawo z tego powodu odstąpić od Umowy Sprzedaży.

12. W przypadku, kiedy z niezależnych od Sprzedawcy powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Klienta za zamówienie, Sklep niezwłocznie zwróci wpłacone środki na rachunek bankowy Klienta.   

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się w drodze przesyłki elektronicznej. W rezultacie poprawnie dokonanego zakupu, Klient otrzymuje link do pliku, który następnie może pobrać na swoje urządzenie. 

2. Sklep akceptuje płatność za produkt jedynie poprzez płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora płatności Przelewy 24, DialCom24 Sp. z o.o. , 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 (dalej: „P24”).

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie tego Produktu.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 10

Sprzedaż plików elektronicznych

1. Sprzedaż plików elektronicznych jest realizowana dla Klientów posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sklep prowadzi sprzedaż e-booków w formatach: EPUB, MOBI.

3. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Klienta urządzenia elektronicznego (np. komputer, czytnik książek i inne urządzenia mobilne) i zainstalowanego systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a dostawcą takiego oprogramowania. Składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.

4. Klient, który zakupił elektroniczne wydanie książki, jest uprawniony do otrzymania eBooka w każdym z dostępnych w Sklepie formatów tego eBooka.

5. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych P24, odpowiada wyłącznie P24.

6. P24 nie jest stroną, ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

7. P24 nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi umowy, którą Klient zawiera z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych P24 na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne.

8. Sprzedawca spełnia świadczenie poprzez udostępnienie Klientowi zamówionego pliku elektronicznego:

a) Sprzedawca udostępnia Klientowi zamówiony plik elektroniczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej odnośnik (link) do pobrania pliku oraz poprzez udostępnienie pliku do pobrania na stronie zamówienia w panelu Konta Klienta.

b) O ile z opisu eBooka nie wynika inaczej, Klient ma prawo 3 razy pobrać zakupiony plik elektroniczny w terminie 30 dni od daty udostępnienia tego pliku.

c) Na prośbę Klienta, w uzasadnionych przypadkach, Wydawnictwo "TYTUŁ" może ponownie udostępnić Klientowi plik do pobrania. 

9. Pobranie pliku przez Klienta odbywa się za wyraźną zgodą Klienta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W sytuacji, gdy plik elektroniczny został przez Klienta pobranyKlient traci prawo do odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą. W wiadomości e-mail wysyłanej do Klienta, zawierającej link do pobrania pliku, zawarte jest przypomnienie niniejszego zapisu Regulaminu. 

10. Wydawnictwo „TYTUŁ” - w celu ochrony praw autorskich publikacji - zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia pliku elektronicznego poprzez wykonywane w sposób automatyczny, niejawne, indywidualne i niepowtarzalne znakowanie pliku, tzw. "znak wodny" (watermark), identyfikujące konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Każdy zakupiony eBook staje się unikatowy i pozwala na jednoznaczne określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania, polegającego na np. umieszczeniu eBooka w internetowych serwisach wymiany plików. Stosowane zabezpieczenie jest wielopoziomowe, odporne na konwersję i próby usunięcia. Zabezpieczone w ten sposób pliki mogą być bez ograniczeń otworzone w dowolnej aplikacji i na dowolnym urządzeniu, obsługujących dany format - stosownie ePUB lub MOBI. 

a) Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego ze Sprzedawcą, Klient wyraża zgodę na takie oznaczenia i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.

b) Oznaczenia "znakiem wodnym" nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na temat Klientów.

11. Klient, który nabył pliki elektroniczne w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.):

a) zakup przez nabywcę pliku elektronicznego od Wydawnictwa „TYTUŁ” umożliwia korzystanie z tego pliku zgodnie z przeznaczeniem - w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny nabywcy użytek,

b) Wydawnictwo „TYTUŁ” udziela nabywcy pliku elektronicznego prawa do utrwalania i odtwarzania zakupionego pliku na dowolnej liczbie urządzeń elektronicznych stanowiących własność nabywcy. 

c) niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.

12. Uzyskiwanie od Wydawnictwa "TYTUŁ" licencji na inne niż wymienione w ust. 11 niniejszego paragrafu wykorzystanie pliku elektronicznego (np. na potrzeby biblioteczne lub dla wypożyczalni) wymaga uprzedniego kontaktu z Wydawnictwem "TYTUŁ" w celu indywidualnego ustalenia zakresu licencji. 

13. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z nabyciem przez Klienta plików elektronicznych od Wydawnictwa „TYTUŁ”, w żadnym wypadku nabywca nie jest, bez pisemnej zgody Wydawnictwa, uprawniony do:

a) ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

b) jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,

c) ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,

d) usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,

e) oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,

f) jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,

g) ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10.

2. Zwracany produkt nie może być pozbawiony fabrycznego opakowania i nosić śladów używania.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty wydania Produktu, którą stanowi data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera.

4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie Sprzedawcy przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta lub skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

Dane Sprzedawcy: Wydawnictwo „TYTUŁ”, ul. Amundsena 5C lok 31, 80-288 Gdańsk

Dane Klienta: …………(imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

(Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ………………………… .

Data zakupu i numer zamówienia: …………………………………………….

Numer konta bankowego na który Sprzedawca dokona zwrotu należności: …………………..

(Data i podpis Klienta)

6. Wypełnione oświadczenie, wraz ze zwracanym Produktem i oryginałem dowodu zakupu należy dostarczyć Sprzedawcy pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. Nie przyjmujemy zwrotów w postaci przesyłki za pobraniem.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. książka z dedykacją podaną przez Klienta);

b)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (w szczególności e-booków i audiobooków w postaci plików), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (patrz § 10 ust. 9 niniejszego Regulaminu).

 

§ 11

Reklamacja

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w opisie Produktu wskazano, iż Produkt posiada wady i opisano ich charakter, wady te nie stanowią podstawy do reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu:

5. W reklamacji należy zawrzeć: zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji, wadliwy Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie Produkty lub w ciągu 14 dni kalendarzowych zwróci Klientowi dokonane przez Klienta płatności.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku uwzględnienia przez Sklep złożonej reklamacji, Sprzedawca wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Klientowi na wskazany adres.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Pełna funkcjonalność techniczna Sklepu wymaga korzystania przez Sklep z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Odwiedzający Stronę, po wejściu na Stronę jednoznacznie informowany jest o fakcie stosowania plików cookies. Dalsze korzystanie ze serwisu internetowego Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies i Politykę prywatności.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

data aktualizacji regulaminu: 12.12.2017 r.


Accept

This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.